Pojam
Analitički postupci

Analitički postupci definiraju se kao postupci koji se sastoje od procjene financijskih informacija donesene na temelju analize vjerojatnih odnosa među financijskim i nefinancijskim podacima. Analitički postupci obuhvaćaju postupke od jednostavnih usporedbi do uporabe složenih modela. Ispravna primjena analitičkih postupaka zahtijeva od revizora da posjeduje saznanja o poslovanju komitenta i djelatnosti u kojoj posluje. Bez takvih saznanja revizor možda neće biti u mogućnosti razviti odgovarajuće analitičke postupke ili na prikladan način vrednovati rezultate takvih testova. Analitički postupci imaju tri cilja: a) da pomognu revizoru pri planiranju karaktera, vremenskog rasporeda i opsega drugih revizijskih postupaka; b) da, kao neovisni testovi, prikupe dokaze o pojedinim iskazima vezanima za salda računa ili vrste transakcija; c) da pruže sveobuhvatan pregled financijskih informacija u posljednjoj fazi revizije.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe