Pojam
Porez na energiju

Široko shvaćeno, porezi na energiju propisuju se na fosilna goriva s ciljem smanjenja ispuštanja ugljikova dioksida i drugih stakleničkih plinova. Većina poreza na energiju pojavljuje se u obliku trošarina ili pojedinačnih poreza na promet (excise duties), i to kao sredstvo prikupljanja neđestiniranih javnih prihoda ili javnih prihoda namijenjenih postizanju specifične svrhe, npr. posebni porez na promet sirove nafte i naftnih proizvoda radi uklanjanja štete od izlijevanja nafte (v. Superfund). Takvi se porezi nazivaju i porezima na ugljik ili porezima na CO,.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe