Pojam
Osiguranje za slučaj doživljenja

  Kod police za slučaj doživljenja osigurana se svota isplaćuje samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ukoliko osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju korisnik odnosno korisnici police osiguranja nemaju pravo na isplatu ugovorene svote. U praksi se ova vrsta životnog osiguranja najčešće ugovara u kombinaciji s povratom uplaćene premije za slučaj smrti.

Vezane grupe