Pojam
NASDAQ

Kompjuterizirani informacijski sustav koji brokerima širom SAD-a osigurava kotacije cijena za niz vri-jednosnica. Obuhvaća vrijednosnice koje kotiraju na NJUJORŠKOJ BURZI VRIJEDNOSNICA, kao i neke kojima se trguje PREKO ŠALTERA. NASDAQ je najvažnije sredstvo trgovanja preko šaltera u SAD-u.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik