Pojam
Nadosiguranje

Nadosiguranje je slučaj suprotan podosiguranju, odnosno nastaje u slučaju kada je osigurana svota veća od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta. Ukoliko je do nadosiguranja došlo za trajanja ugovora o osiguranju, svaka ugovorna strana ima pravo na odgovarajuće sniženje osiguranog iznosa, odnosno premije, počevši od dana kada je svoj zahtjev za sniženje priopćila drugoj strani. U slučaju da je nadosiguranje sklopljeno s ciljem prijevare, druga ugovorna strana može zahtijevati poništenje takvog ugovora o osiguranju.

Vezane grupe