Pojam
Međunarodno oporezivanje

Tradicionalno, međunarodno se oporezivanje odnosi na odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja usmjerene na ublažavanje takvog oporezivanja. Sire tim je pojmom obuhvaćeno tuzemno zakonodavstvo kojim je regulirano oporezivanje inozemnog dohotka ili dobiti rezidenata (svjetski dohodak ili dobit) i domaćeg dohotka ili dobiti nerezidenata; tuzemno zakonodavstvo i odredbe ugovora koje sadrže pravila protiv međunarodno organiziranoga zakonitog i nezakonitog izbjegavanja poreza; tuzemno zakonodavstvo i ugovorne odredbe kojima se ublažava međunarodno ekonomsko dvostruko oporezivanje; Smjernice EEZ-a i norme domaćeg zakonodavstva kojima se, u konteksu određenih međunarodnih transakcija, odgađa oporezivanje te međunarodna pravila i tuzemno zakonodavstvo o oporezivanju diplomata, konzularanih službenika i službenika međuvladinih organizacija.

Arbutina, Porezni leksikon