Pojam
Međunarodna organizacija

Institucionalizirani oblik prekogranične suradnje; međunarodna organizacija može biti javna ili privatna. Javne međunarodne organizacije čiji djelokrug obuhvaća fiskalne probleme jesu Europska unija (European Union), Opći sporazum o carinama i trgovini (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) i Međunarodni monetarni fond (MMF) (International Monetary Fund, IMF). Privatne međunarodne organizacije čiji djelokrug obuhvaća fiskalne probleme jesu Međunarodna fiskalna udruga (International Fiscal Association) i različite regionalne udruge poreznih administracija (CATA, A ATA, CI AT).

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe