Pojam
Opći sporazum o carinama i trgovini, GATT

Utemeljen 1948. godine, GATT je i međunarodna organizacija (international organization) i multilateralni ugovor čiji je temeljni cilj smanjiti ili ukloniti carine i druge prepreke trgovini te liberalizirati svjetsku trgovinu. Sa sjedištem u Ženevi, GATT je forum za rješavanje međunarodnih trgovinskih sporova održavanjem krugova pregovora.
GATT kao sporazum regulira međunarodne trgovinske probleme kao što su kvantitativna ograničenja, antidampinške mjere, izjeđnačujuće carine, uvozne dažbine, carine (customs duties) i subvencije.
Između 1948. i 1962. godine održano je pet krugova multilateralnih pregovora, sa svrhom smanjenja i stabiliziranja carina na osnovi uzajamnosti. Dillonov krug pregovora održanje između 1960. i 1962. godine. Šesta runda, koja je započela 1967. i tijekom koje su postignuta značajna smanjenja s obzirom na industrijske i poljoprivredne proizvode, poznata je kao Kennedyjev krug pregovora. Tijekom Tokijskog kruga pregovora, završenog 1970., pregovori su vodeni o dodatnim smanjenjima carina (tariffs) a postignut je uspjeh u uklanjanju ili sniženju necarinskih prepreka kao što su ograničenja uvoznih količina i birokratizirani uvozni postupak. Osma runda multilateralnih pregovora, poznata kao Urugvajski krug pregovora, počela je 1986. i završena je 1994. Tom posljednjom rundom uklonjene su mnoge necarinske prepreke i proširena je zaštita intelektualnog vlasništva (intelectual property). Urugvajskom rundom stvorena je također Svjetska trgovinska organizacija (World Trade Organization, WTO), s ciljem osiguranja foruma za međunarodno kreiranje carinske i trgovinske politike.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe