Pojam
DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Agencija je specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama i provodi postupak sanacije banaka. Agencija je neprofitna organizacija. Iz prethodnog određenja Agencije proizlaze njene dvije osnovne funkcije i to:
# osiguranje štednih uloga i
# provođenje postupka sanacije banaka.
Funkciju osiguranja štednih uloga u bankama i štedionicama obnaša u cilju osiguravanja isplate tih uloga u slučaju stečaja banke, odnosno štedionice. Agencija u tom slučaju umjesto banke, odnosno štedionice isplaćuje osigurane štedne uloge. Pri tomu, važno je ukazati da osigurani štedni ulozi nisu jednaki ukupnim štednim ulozima. Visinu štednih uloga koje su dužne osigurati banke i štedionice utvrđuje ministar financija svojom odlukom. Ove štedne uloge Agencija može neposredno isplaćivati štedišama ili preko banke odnosno štedionice koja preuzima poslove banke ili štedionice u stečaju. Pravni osnov za djelovanje Agencije čini Zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanacija banaka, drugi Zakoni, prvenstveno s područja financija i njezin statut. Osnivač Agencije je država koja i jamči za njene obveze.
Druga značajna funkcija Agencije je provođenje postupka sanacije i restrukturiranja banaka pri čemu obavlja slijedeće poslove:
1. izdaje obveznice i ulaže druga sredstva za sanaciju banaka,
2. upravlja dijelom rizičnih plasmana banke u kojima su sadržani potencijalni gubici banke, a koji su joj preneseni na temelju odredaba Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka,
3. prodaje rizične plasmane,
4. daje obavezne upute i naloge banci za naplatu dijela rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici banke koji su preneseni na Agenciju i za koje je Agencija odlučila povjeriti banci provođenja mjera za njihovu naplatu,
5. obavlja kontrolu nad radom banke,
6. odobrava kredite bankama nad kojima je proveden postupak sanacije,
7. obavlja tekuće poslove upravljanja bankom u sanaciji,
8. organizira prodaju dionica, odnosno poslovnih udjela,
9. obavlja i ostale poslove koji su joj Zakonom o sanaciji i restrukturiranju banaka stavljeni u nadležnost."
Agencija u skladu sa svojom ulogom u sanaciji banaka ima mogućnost, preko organa banke utjecati na promjene u organizaciji, upravljanju, tekućem poslovanju i poslovnoj strategiji banke. Također može trženjem dionica osiguravati optimalnu vlasničku transformaciju banke za nove vlasnike.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe