Pojam
Opća uplatnica

Opća uplatnica upotrebljavala se kao gotovinski i kao bezgotovinski nalog platnog prometa. Kao gotovinski instrument služila je za uplate u korist vlastitog računa sudionika platnog prometa te uplate građana i građansko-pravnih osoba na račune koji se vode u Zavodu za platni promet. (FINA) "Opća se uplatnica upotrebljavala i kao bezgotovinski nalog platnog prometa pri obračunu bariranih čekova i kad pravna osoba obračunava gotovinske isplate u skladu s propisom kojima se uredivalo utvrđivanje blagajničkog maksimuma i plaćanja gotovinom.
Više nije u upotrebi.

Srb, Matić, Bankarstvo