Pojam
Aval

Vrsta akcepta kontinentalne Europe; jamstvo na licu mjenice. Ono jamči da će aval u kojeg se ima povjerenja (kao što je banka) ispuniti mjeničnu obvezu. Banka obično ispod riječi Pour Aval (odnosno "per aval", "kao jamac") stavlja svoj naziv i potpis.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik