Pojam
Akceptni nalog

Akceptni nalog je naziv obrasca/formulara koji se koristi u platnom prometu između pravnih osoba. To je nalog organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa za prijenos određene svote novčane tražbine s računa izdatnika akceptnog naloga u korist računa druge pravne osobe.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva