Pojam
Vezano osiguravajuće društvo

Tvrtka kćer koja je u potpunom vlasništvu multinacionalne skupine trgovačkih društava (group of companies) i koja osigurava ili reosigurava od rizika isključivo trgovačka društva koja pripadaju skupini. Vezano osiguravajuće društvo obično se osniva u zemlji s niskim poreznim opterećenjem. Društvo može biti korišteno za osiguranje određenih rizika koje uobičajeno osigurateljno tržište ne bi prihvatilo, za pružanje više vrsta osiguranja za koja komercijalna osiguravajuća društva nisu dovoljno fleksibilna da bi ih imala u svojoj ponudi ili za smanjenje cijena premija koje bi uobičajeno bile naplaćene od strane nezavisnog osiguravatelja. Od države u kojoj se osiguravajuće društvo nalazi ovisi hoće li premije plaćene vezanom osiguravajućem društvu biti priznate kao rashodi (expenses) poslovanja. Vrsta vezanoga osiguravajućeg društva, koju u određenim okolnosti¬ma može biti teško razlikovati ođ običnoga osiguravajućeg društva, jest društvo koje osigurava i rizike osoba koje ne pripadaju skupini čiji je društvo član.

Vezane grupe