Pojam
Stand by aranžman

Stand-by aranžman i "prošireni aranžman" odnose se na odluku Fonda kojom članici osigurava da sc koristi sredstvima s računa općih sredstava u skladu s uvjetima odluke, a u određenom razdoblju i do određenog iznosa, a članica je obvezna izvršiti reotkup vlastite valute i plaćali naknade. Nema karakter ugovora.
Karakteristike stand-by ili proširenog aranžmana ovise u vrsti platnobilančnog poremećaja. Ukoliko je poremećaj članica kratkoročnog ili cikličkog karaktera, Fond može odobriti stand-by aranžman. Ako je srednjoročnog strukturalnog karaktera potrebna su sredstva iznad obujma korištenja mogućeg u sklopu "politike kreditnih branši", tu Fond može odobrili "prošireni aranžman". Stand-by aranžman može se odobriti na rok od jedne do dvije godine a "prošireni aranžman ' na rok do tri godine. Reotkup vlastite valute mora se obaviti u roku od tri i pol do pet godina kod stand-by aranžmana ili četiri i pol do deset godina kod "proširenog aranžmana".
Stand-by i prošireni aranžman odobravaju se nakon pregovora MMF-a i službenih predstavnika članice Fonda. Na temelju rezultata pregovora članica sastavlja dokument nazvan "pismo o namjerama". U "pismu o namjerama" navode sc namjere i politike članice, koje tvore njen makroekonomski program za razdoblje trajanja financijskog aranžmana. Na temelju "pisma o namjerama" Fond formulira stand-by aranžman. Zatim taj prijedlog stand-by aranžmana i zahtjev članice za korištenje sredstava izvršni direktor podnosi Izvršnom odboru sa svojom preporukom da se navedeni zahtjev odobri. Pri razmatranju svoje pozitivne odluke Izvršni odbor polazi od toga da će članica u teškoćama vratiti dug čim uspije prevladati teškoće. Kada Izvršni odbor prihvati plan financijska potpora sc realizira.
Za operativne troškove zajma plaća se 0,5% do 1 % iznosa zajma. Na zajam se plaća 5% kamate osim u slučajevima zajmova za strukturno prilagođavanje, na koje su kamate osjetno manje.
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe