Pojam
Rizični događaji

Rizični događaji nastaju kao posljedica rizične izloženosti te pojedincima, fizičkimosobama i gospodarskim subjektima mogu nanijeti gubitke ili štete.Rizičnost događaja koji bi se mogli dogoditi u budućnosti moguće je procijeniti natemelju distribucije tih događaja u prošlosti.Saznanje i spoznaja o izloženosti raznim vrstama rizika zahtjeva poduzimanje mjerazaštite od nastupanja rizičnih događaja ili uspostavu sustava upravljanja rizicima.Donošenje odluka u uvjetima rizičnog okruženja ovisi o stupnju znanja irazumijevanja prirode rizika, njihovih uzroka i posljedica.

Vezane grupe