Rizični događaji

Rizični događaji nastaju kao posljedica rizične izloženosti te pojedincima, fizičkimosobama i gospodarskim subjektima mogu nanijeti gubitke ili štete.Rizičnost događaja koji bi se mogli dogoditi u budućnosti moguće je procijeniti natemelju distribucije tih događaja u prošlosti.Saznanje i spoznaja o izloženosti raznim vrstama rizika zahtjeva poduzimanje mjerazaštite od nastupanja rizičnih događaja ili uspostavu sustava upravljanja rizicima.Donošenje odluka u uvjetima rizičnog okruženja ovisi o stupnju znanja irazumijevanja prirode rizika, njihovih uzroka i posljedica.

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž