Pojam
Pravna osoba

Pravna osoba. Koji se oblici statusnog organiziranja za potrebe poslovanja smatraju pravnom osobom podložnom oporezivanju - to je pitanje na koje različite države različito odgovaraju. Opće je pravilo da dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću za potrebe oporezivanja imaju odvojenu osobnost s obzirom na njihove dioničare (tj. vlasnike udjela). Obratno, javno se trgovačko društvo (partnership) za potrebe oporezivanje često ne smatra odvojenim pravnim subjektom, a njegova se dobit (profits) oporezuje kod pojedinih članova društva.
Izuzeci od toga pravila postoje, npr. ako se komanditno društvo za potrebe oporezivanja tretira kao pravna osoba, te je njegova dobit podložna porezu na dobit trgovačkih društava (corporate income tax), a ne oporezuje se kod pojedinih komanditora.
Treba napomenuti da se pojam pravne osobe definiran za potrebe oporezivanja može ili ne mora podudarati s pojmom pravne osobe kako je ona općenito definirana u nekom pravnom sustavu.
 

Arbutina, Porezni leksikon