Pojam
Platna bilanca

Sistematski pregled ekonomskih transakcija jedne zemlje s inozemstvom u određenom vremenskom razdoblju, najčešće u jednoj godini. Sadržava sva primanja i izdavanja jedne zemlje s inozemstvom po osnovi razmjene robe, usluga, financijskih transakcija i drugog. Najznačajniji su u platnoj bilanci primici i izdaci na osnovi razmjene proizvoda koji se nazivaju i „robnim" prilivom i odlivom, dok se ostale pozicije platne bilance označavaju „nerobnim" prilivom. Platna bilanca je u cjelini uzevši uravnotežena, što znači da su u njoj ukupni primici računski jednaki ukupnim izdacima. Međutim, ta ravnoteža se uspostavlja kod deficitarne platne bilance dodatnim zaduživanjem u inozemstvu; odnosno u slučaju suficitarne platne bilance financijskim plasmanima inozemstvu.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe