Pojam
Mjenični protest, protest mjenice

Akt nadležnog općinskog suda kojim se naređuje da osoba koja je na to obvezana mjenicom izvrši činidbu koja je propuštena, kao isplatu, akcepti- ranje. Protest se podiže da bi se održali u obvezi regresni dužnici i da bi se moglo ostvariti pravo potraživanja protiv akceptanta za čast (honoranta). Protest može biti zbog: a) neakceptiranja mjenice, b) neplaćanja mjenice, c) neplaćanja protest¬nih troškova; d) neizdavajanja akceptnog primjerka (perkvizicioni protest); 2. ispra¬va izdana od nadležnog općinskog suda o izvršenom protestu.
 

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe