Pojam
Ex ante i ex post prinos

Vremenska dimenzija prinosa može se promatrati sa stajališta duljine držanja financijske imovine ili sa stajališta podjele vremena na proteklo i buduće vrijeme. Kako se konvencionalno prinos najčešće izražava za razdoblje od godine dana važnije je ono drugo promatrane vremenske dimenzije prinosa. Prema vremenskoj dimenziji razlikuju se prinos računat za proteklo i za buduće vrijeme odnosno ex-post i ex-ante prinos.
Ex-post prinos izračunat je za proteklo razdoblje. Njegov se izračun temelji na realiziranim prinosima. Zbog toga se može označiti i sintagmom realizirani prinos. Realizirani se prinos uobičajeno izražava kao ukupni prinos od nekog financijskog instrumenta, po pravilu za razdoblje držana od godinu dana, kao konvencionalno utvrđenom razdoblju za sumjeravanja financijskih i drugih učinaka.
Hx-ante prinos izračunat je za buduće razdoblje. Njegov se izračun temelji na očekivanim prinosima. Zbog toga se može označiti i sintagmom očekivani prinos. Očekivani se prinos uobičajeno izražava na principu interne stope profitabilnosti koja svodi očekivane novčane tokove od imovine kroz razdoblje držanja na njenu tekuću tržišnu cijenu. Radi se o ukupnom prinosu od nekog financijskog instrumenta koji, po pravilu izračunava kao godišnja stopa prinosa od investicije

HUFA, Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika

Vezani pojmovi