Pojam
Croatia Lloyd

Croatia Lloyd, d.d. za reosiguranje, druš­tvo koje se isključivo bavi poslovima re­osiguranja. Sjedište mu je u Zagrebu. U pretežitom je vlasništvu Republike Hr­vatske. Društvo od 2017. posluje kao dio Croatia osiguranja.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezani pojmovi