Pojam
Carinski savez
Carinski savez nastaje ugovorom dviju ili više država. Tim ugovorom strane (zemlje ugovornice) preuzimaju obavezu da će ujednačiti materiju o carinama i otkloniti carinska ograničenja u međusobnim trgovinskim odnosima. Carinski savez prethodi stvaranju carinske unije.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe