Pojam
Terminski depozit

Sporazum između dviju strana prema kojem će jedna platiti, a druga primiti kamatu (interest) prema sporazumno utvrđenoj stopi na depozit koji jedna strana treba položiti drugoj na neki unaprijed određeni budući dan. Takav je depozit različit od terminskog sporazuma o kamatnoj stopi (forward rate agreement) utoliko što se pri prethodnom terminskom ugovoru o depozitu depozit stvarno polaže.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe