Pojam
Pridružena trgovačka društva

Opći pojam koji se rabi radi opisa odnosa između dvaju ili više trgovačkih društava vezanih zajedničkim interesom. Interes može biti posredan ili neposredan, a najniža razina interesa koja se zahtijeva da se dva trgovačka društva smatraju povezanima različita je od države do države, u skladu s kontekstom u kojem se pojam upotrebljava. Pojam gotovo uvijek obuhvaća odnos trgovačkog društva majke i trgovačkog društva kćeri, kao i trgovačkih društava braće i sestara (brother-sister corporations); može također obuhvatiti i manje bliske odnose (usp. Independent enterprises).

Arbutina, Porezni leksikon