Pojam
Mark to Market

MARK TO MARKET (usklađivanje prema tržištu) je računovodstvena konvencija prema kojoj se knjižna vrijednost (book value) imovine usklađuje tako da odražava objektivnu tržišnu cijenu (fair market value) na određeni dan. U SAD-u se takvo usklađivanje primjenjuje na određene vrste terminskih ugovora, na ugovore o trgovini stranom valutom i na opcije za koje se zahtijeva da im vrijednost na kraju godine bude povećana ili smanjena, a porezni dobitak ili gubitak priznaju se u skladu s time.
 

Arbutina, Porezni leksikon