Pojam
Sumnjivo potraživanje

Potraživanje koje vjerojatno neće moći biti naplaćeno (npr. zbog vjerojatnih ili stvarnih dužnikovih financijskih teškoća). Sa sumnjivim potraživanjima obično se postupa kao s gubicima (losses); obično se otpisuju od pričuva za takva potraživanja.

Arbutina, Porezni leksikon