Pojam
Pridržaj aktiviteta

Njemački pojam za uglavak o pridržaju aktivnog dohotka (active income), koji određuje da su samo oni dohoci što čine aktivan dohodak, suprotno pasivnom dohotku (passive income), podobni da na njih budu primijenjene odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (tax treaty). Pasivni dohodak uglavnom čine dividende (dividends), kamate (interest) i dohodak od autorskih prava (royalties). Aktivni dohodak znači da za potrebe primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - dohodak mora stvarno biti ostvaren u državi ugovornici, a ne "izoliran" u njoj, što bi značilo da je riječ o pasivnom dohotku.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe