Pridržaj aktiviteta

Njemački pojam za uglavak o pridržaju aktivnog dohotka (active income), koji određuje da su samo oni dohoci što čine aktivan dohodak, suprotno pasivnom dohotku (passive income), podobni da na njih budu primijenjene odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (tax treaty). Pasivni dohodak uglavnom čine dividende (dividends), kamate (interest) i dohodak od autorskih prava (royalties). Aktivni dohodak znači da za potrebe primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - dohodak mora stvarno biti ostvaren u državi ugovornici, a ne "izoliran" u njoj, što bi značilo da je riječ o pasivnom dohotku.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž