Pojam
Prestanak trgovačkog društva

Trgovačko društvo prestaje ako ugovor o udruživanju to predviđa (npr. ako je postojanje trgovačkog društva ograničeno na određeno vrijeme), prema odluci skupštine dioničara, zbog stečaja (bankruptcy) i zbog drugog uzroka predviđenog propisima. U većini zemalja prestanak trgovačkog društva mora biti upisan u registar trgovačkih društava.
Trgovačko društvo koje je prestalo prethodno završivši svoje poslovanje likvidirano je (v. Liquidation). Prestanak bez likvidacije moguć je ako su sva imovina i sve obveze trgovačkog društva preneseni na drugo trgovačko društvo i ako to drugo trgovačko društvo preuzme sva prava i obveze prestaloga trgovačkog društva kao u slučaju spajanja (merger) ili apsorpcije.

Arbutina, Porezni leksikon