Pojam
Osiguranje za slučaj smrti

Ako je sklopljena polica osiguranja za slučaj smrti, tzv. riziko polica, osigurana se svota korisniku ili korisnicima isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Ukoliko osiguranik doživi rok na koji je sklopljena takva polica ili umre nakon datuma naznačenog na polici kao datuma isteka osiguranja, uplaćenupremiju zadržava osiguratelj. Osiguranik može biti svaka osoba od navršene četrnaeste godine života. Osobe koje nisu potpuno zdrave ili su starije od uobičajene starosne granice za sklapanje ugovora o osiguranju od šezdestpet godina mogu se osigurati na temelju posebnih uvjeta za osiguranje od povećanih rizika.

Vezane grupe