Pojam
Običajno pravo

U svom najužem značenju pojam običajnog prava odnosi se na nekodificirano pravo što su ga razvili sudovi, koje slijedi doktrinu presedana (precedent), tj. prošlih sudskih odluka u sličnim slučajevima (usp. Civil law). Običajno je pravo nastalo u Engleskoj i sastoji se od pravila koja su se razvila kroz običaje i praksu. Pojam može također služiti za razlikovanje prava nastalog na temelju sudskih odluka od prava utemeljenoga u propisima.
Prava i obveze u običajnom pravu, koja su utemeljena na doktrini presedana, mogu biti izmijenjena (ili ukinuta) putem sudstva ili propisa. Ipak, takva prava i obveze, i ako su izmijenjena propisima, ne gube karakter običajnog prava - ona samo prestaju biti prava i obveze običajnog prava. Izvor prava i obveza postaje legislativa.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe