Pojam
Franšiza

Davanje franšize Međunarodno je udruženje za franšize definiralo kao "ugovorni odnos između davatelja i primatelja franšize u kojem davatelj franšize nudi ili je obvezan održavati stalni udio u poslovanju primatelja franšize u područjima kao što su znanje i umijeće (know-how) i obuka; a u kojem ugovoru primatelj franšize djeluje pod zajedničkim trgovačkim nazivom, u dimenzijama ili prema postupku kojih je vlasnik ili ih nadzire davatelj franšize, i temeljem kojeg ugovora je primatelj franšize izvršio ili će izvršiti značajno ulaganje kapitala u svoj posao iz vlastitih izvora".
Dakle, najznačajnija obilježja franšize jesu:
- ugovorni odnos između strana prema kojemu jedna od njih (davatelj franšize) ovlašćuje (licencira) drugu stranu (primatelj franšize) da posluje pod imenom, itd. kojega je vlasnik ili koje je povezano s davateljem franšize
- davatelj franšize nadzire način na koji primatelj franšize vodi poslovanje
- pomoć primatelju franšize od strane davatelja franšize
- odvojeno poslovanje, tj. primatelj franšize ulaže te time izlaže riziku vlastiti kapital.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe