Pojam
Carinska zastara
Carinska zastara je gubitak prava naplate carina i drugih carinskih dažbina  nakon određenog vremena od nastanka obaveze njihova plaćanja.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe