Pojam
Brzina likvidacije štete

Brzina likvidacije štete (engl. claim settlement rate, njem. Schadenregulierung), vrijeme od trenutka obavijesti osiguravatelja o nastanku štete do konačne isplate štete. Prema Zakonu o obveznim odnosima (ZOO, NN 53/91, članak 919.) kad se dogodi osigurani slučaj, osiguravatelj je dužan isplatiti naknadu ili svotu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana računajući od dana kad je osiguravatelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno neko vrijeme, taj rok počinje teći od dana kad je dokumentirano utvrđeno postojanje njegove obveze i njezin iznos. Znači da rok počinje teći od trenutka kad je osiguravatelj u posjedu sve potrebne dokumentacije iz koje se može utvrditi njegova obveza (prijave štete, zapisnika o izvidu štete, dokaza da postoji pravna osnova za obvezu osiguravatelja, računa popravka ili sanacije, odnosno obračuna totalne štete osiguranog predmeta i slično). Ako iznos osiguravateljeve obveze ne bude utvrđen u roku četrnaest dana računajući od dana kad je osiguravatelj dobio obavijest o nastanku štete, osiguravatelj je obvezan, na zahtjev osiguranika, isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma. Brza, pravilna i korektna obrada štete najbolja je reklama za osiguravateljno društvo i djelotvorno je sredstvo u borbi protiv konkurencije.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezani pojmovi
Vezane grupe