Pojam
Brusselsko određenje vrijednosti

Važan sustav vrednovanja što su ga ustanovile zemlje koje se koriste Brusselskim carinskim nazivljem (Brussels Tariff Nomnclature), kao i zemlje koje se koriste drugim sustavima, s ciljem utvrđenja međunarodno prihvaćene metode vrednovanja proizvoda koji ulaze u međunarodnu trgovinsku razmjenu. Brusselsko određenje vrijednosti, koje se često primjenjivalo od 1950-ih do 1980-ih godina, kao polaznu točku uzima "uobičajenu cijenu" robe, tj. cijenu koju bi roba postigla u vrijeme kada carina dospijeva na naplatu pri prodaji robe na otvorenom tržištu između nezavisnog kupca i prodavatelja. Brusselsko se određenje danas rjeđe primjenjuje, jer je suštinski zamijenjeno sporazumima postignutim u Tokijskom krugu pregovora u sklopu Općeg sporazuma o carinama i trgovini.

Arbutina, Porezni leksikon