12 svi 2020
Krediti, Osiguranje

Gotovinski ili nenamjenski krediti su krediti za koje nije potrebno navesti svrhu u koju će se utrošiti novac , a isplaćuju se na tekući račun tražitelja kredita koji s gotovinom raspolažu prema vlastitim potrebama i željama. Krediti za kupnju vozila odobravaju se za kupnju novih ili rabljenih automobila, komercijalnih vozila, poljoprivredne mehanizacije, kupnju skutera, motocikala, brodskih i vanbrodskih motora i sl.

Predstavljaju namjenske kredite koji se isplaćuju na račun prodavatelja. Iznosi kredita, kamatne stope, rokovi otplate i dokumentacija koja je potrebna za realizaciju kredita razlikuju se ovisno o kojoj se vrsti kredita radi. Za gotovinske kredite potrebno je priložiti dokumentaciju za utvrđivanje kreditne sposobnosti dok je za realizaciju auto kredita dodatno potrebna i dokumentacija koja se odnosi na vozilo koje je predmet kupoprodaje. Rokovi otplate kredita za kupnju vozila uglavnom su kraći od maksimalnih rokova otplate gotovinskih kredita a za kredite za kupnju vozila banke u pravilu traže i više instrumenata osiguranja otplate kredita.

Kamatne stope i rokovi otplate gotovinskih kredita i kredita za kupnju vozila

Gotovinski krediti odobravaju se u kunama ili uz valutnu klauzulu u valuti EUR uz uobičajene rokove otplate koji se kreću od 1 do 15 godina i fiksne ili promjenjive kamatne stope u rasponu 4,50% do 8%, ovisno o iznosu kredita, roku otplate, vrsti kamatne stope i ponudi pojedine banke. Maksimalni iznosi kredita kreću se do 40.000 eura ili 300.000 kn.

Auto krediti odnosno krediti za kupnju vozila odobravaju se u kunama ili uz valutnu klauzulu u valuti EUR uz uobičajene rokove od 1 do 12 godina. Kamatne stope kreću se u rasponu 4,49 % do 5,99 % ovisno o iznosu kredita, roku otplate i ponudi banke. Iznosi kredita kreću se do 30.000 eura ili 225.000 kn.

gotovinski krediti

Instrumenti osiguranja za gotovinske kredite i kredite za kupnju vozila

Gotovinski krediti uglavnom se odobravaju bez dodatnih instrumenata osiguranja uz zadovoljavanje uvjeta kreditne sposobnosti. Izjava o zapljeni primanja po pristanku dužnika i zadužnica obvezne su za sve sudionike u kreditnom odnosu. Kreditna sposobnost procjenjuje se na temelju informacija o mjesečnim primanjima, statusu zaposlenja, poslodavcu tražitelja kredita i svih drugih za banku relevantnih informacija.

Auto krediti uz Izjavu o zapljeni i Zadužnicu koje su obvezne za sve sudionike u kreditnom odnosu odobravaju se uz uobičajene instrumente osiguranja kao što su učešće, fiducija, obveza sklapanja police kasko osiguranja, zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita uz vinkulaciju police u korist banke i sl.

Što je to fiducija?

Fiducija predstavlja pravni institut osiguranja novčanog potraživanja kojim jedna strana (fiducijant) prenosi pravo vlasništva na drugu osobu (fiducijara) pri čemu se ugovara da nakon postizanja određenog cilja fiducijar pravo vlasništva prenosi ponovo na fiducijanta. Kod fiducije banka preuzima vlasništvo nad predmetom kreditiranja i to pravo traje do trenutka otplate kredita.

Dokumentacija potrebna za realizaciju gotovinskih kredita i kredita za kupnju vozila

Osnovna dokumentacija potrebna za realizaciju gotovinskih kredita uključuje zahtjev za kredit, potvrdu poslodavca, izjavu o kreditnim zaduženjima, presliku službene isprave za sve sudionike u kreditnom odnosu i ostalu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje kreditne sposobnosti ovisno o poslodavcu tražitelja kredita. Uobičajena dokumentacija za utvrđivanje kreditne sposobnosti kod gotovinskih kredita uključuje dokumentaciju kojom se procjenjuje prosjek primanja tražitelja kredita, status zaposlenja i postojeća kreditna zaduženja poput platnih lista, potvrde poslodavca, ispisa prometa po tekućem računu sl. Ako ste vlasnik obrta, pomorac, umirovljenik, zaposlenik u inozemstvu ili u stranom veleposlanstvu s prebivalištem u RH ili osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti banka traži dodatnu dokumentaciju kako bi utvrdila Vašu kreditnu sposobnost. Procjeni kreditne sposobnosti banka pristupa individualno za svakog klijenta te uvijek zadržava pravo od klijenata zatražiti dodatnu dokumentaciju kao i pravo odbiti kreditni zahtjev bez objašnjenja.

Dokumentacija potrebna za realizaciju kredita za kupnju motornih vozila uz uz osnovnu dokumentaciju i dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje kreditne sposobnosti uključuje i dokumentaciju za dokazivanje namjene kredita poput ugovora o kupoprodaji, predračuna ili računa za vozilo koje je predmet kupoprodaje kao i dokumentaciju koja se odnosi na utvrđivanje godine proizvodnje, starosti vozila i uvjeta registracije vozila koje je predmet kupoprodaje propisane od strane banke kao što su potvrda MUP-a ili generalnog uvoznika kojom se potvrđuje da je vozilo novo i da još nije registrirano u RH.

Procedura odobrenja gotovinskih kredita i kredita za kupnju vozila

Nakon podnošenje zahtjeva za kredit i dostave kreditne dokumentacije Banka pristupa obradi kreditnog zahtjeva. U slučaju odobrenja kredita slijedi izrada ugovorne dokumentacije i ugovaranje instrumenata osiguranja. U slučaju realizacije kredita za kupnju vozila u ovoj je fazi potrebno ugovoriti police osiguranja koje su internim aktima banke propisani kao instrumenti osiguranja kredita i vinkulirati ih u korist banke. Nakon ove faze slijedi zaključivanje ugovora o kreditu kada je potrebno ugovor o kreditu potvrditi/solemnizirati kod javnog bilježnika. U slučaju realizacije kredita za kupnju vozila nakon zaključivanja ugovora o kreditu slijedi zasnivanje založnog prava na pokretnini koja je predmet financiranja. U ovoj fazi solemnizirani ugovor o kreditu i prijedlog za upis založnog prava na pokretnini klijent dostavlja u FINA-u te je prije isplate kredita dužan Banci dostaviti Zaključak o upisu založnog prava koja po službenoj dužnosti o istome obavještava nadležni MUP. Nakon ove faze slijedi faza isplate kredita koja se u slučaju realizacije gotovinskog kredita isplaćuje na račun tražitelja kredita dok se kod realizacije kredita za kupnju vozila isplaćuje na račun prodavatelja.

S obzirom na jednostavniju proceduru i manje instrumenata osiguranja, sve više banaka u svojoj ponudi nude nenamjenske kredite u svrhu kupnje vozila dok OTP, Agram banka, Podravska i Karlovačka banka u svojoj ponudi imaju i namjenske kredite za kupnju vozila.

 

Radi lakše usporedbe iz ponude izdvajamo:

Auto kredit – namjenski kredit za kupnju vozila OTP banke – Kredit se odobrava u kunama ili uz valutnu klauzulu u valuti EUR na rok 12 – 84 mjeseci uz obvezno  minimalno učešće 20% i fiksnu kamatu 5,99% za kredite u HRK i 4,99% za kredite u EUR. Naknada za obradu kredita iznosi 1% (maksimalno 1.000 kn odnosno 135 EUR). Kredit se može koristiti za kupnju novih ili rabljenih vozila do 15 godina starosti s time da ukoliko zbroj starosti vozila i ročnosti kredita prelazi 12 godina, maksimalni iznos financiranja je 64.000 kn uz obvezno učešće 15%. Kredit se isplaćuje na račun prodavatelja, otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima a fiducija je obavezna za sve iznose kredita. Status klijenta nije obavezan za korisnike ove vrste kredita.

OTP banka u ponudi nudi nenamjenske kredite na rok otplate do deset godina, uz raspon kamata 5,75% do 7,38%. Status klijenta je obavezan a kredit se uz uvjete zadovoljenja kreditne sposobnosti odobrava uz osnovne instrumente osiguranja tj Izjavu o zaplijeni i Zadužnicu.

Kredit za kupnju motornih vozila Podravske banke – Kredit se odobrava za kupnju novih i rabljenih automobila, komercijalnih vozila, plovila, traktora i pripadajuće poljoprivredne mehanizacije, motocikala, skutera, četverokotača, brodskih i vanbrodskih motora, u kunama ili uz valutnu klauzulu u valuti EUR. Ovisno o roku otplate i valuti kredita, kamatne stope koje mogu biti fiksne ili promjenjive, kreću se u rasponu 4,99% do 5,49%. Maksimalni rok otplate je 96 mjeseci a iznos kredita do 190.000 kn odnosno 25.000 eura. Osnovni instrumenti osiguranja su izjava o zapljeni i zadužnica a ostali instrumenti mogu biti zasnivanje založnog prava na pokretnini, obveza sklapanja police kasko osiguranja ili zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita vinkuliranoj u korist banke. Banka zadržava pravo zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Naknada za obradu kredita iznosi 1% (najmanje 200 kn a najviše 1.500 kn)

Cashback nenamjenski kredit – Sberbanke - kredit se odobrava na rok od 5 do 10 godina uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu koja se kreće u rasponu 5,80% do 7,50% bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Uz ugovaranje osiguranja otplate kredita ostvaruje se niža kamatna stopa. Pogodnost ovog kredita je mogućnost povrata 10% iznosa kredita (maksimalno 10.000 kn) u slučaju urednog podmirenja obveza po svim proizvodima u Sberbanci. Status klijenta nije obavezan a kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita bez pravdanja namjene.

Sberbanka u ponudi također nudi nenamjenske kredite bez mogućnosti povrata glavnice na rok otplate do 10 godina uz fiksne ili promjenjive kamatne stope koje se ovisno instrumentima osiguranja, valuti kredita i statusu klijenta kreću u rasponu 5,40% do 6,90%. Maksimalni iznos kredita je do 40.000 EUR odnosno 300.000 kn. Izjava o zapljeni i zadužnica obvezni su za sve sudionike u kreditnom odnosu a uz uvjet zadovoljenja kreditne sposobnosti kredit se odobrava bez obaveznih dodatnih instrumenata osiguranja.

 

Nakon što kupite novi automobil, preporučamo vam da koristite naš servis i za to da ugovorite najpovoljnije auto osiguranje kao i kasko osiguranje na Hrvatskom tržištu.
Obratite nam se sa povjerenjem, jer mi štedimo vrijeme i novac od 2010. godine.

Izvor: Moj Bankar