13 svi 2020
Krediti

Trebate automobil? Bilo da se radi o novo ili rabljenom automobilu, auto kredit je jednostavno, brzo i povoljno rješenje da postanete vlasnici automobila.

 

Koja im je namjena?

Krediti za kupnju vozila ili auto krediti su nenamjenski krediti koje Banka odobrava klijentu za kupnju motornog vozila. Sama namjena auto kredita može biti za kupnju novog ili rabljenog automobila, komercijalnih vozila, plovila, traktora, motocikla, skutera itd. Kod auto kredita gotovina se isplaćuje na račun prodavatelja motornog vozila to jest onako kako je navedeno u ugovoru o kreditu.

Koliko se čeka na odobrenje?

Sama obrada auto kredita ne traje dugo, međutim sve ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, iznosu kredita koji se podiže, rejtingu klijenta pa i o samim sudionicima u kreditu. Auto kredit je jako sličan gotovinskom kreditu pa sam obrada kreditnog zahtjeva traje svega nekoliko dana. Tako da ako imate dobar kreditni rejting, kredit se može odobriti unutar par dana, a ako ste imali neuredno razdoblje sama obrada kredita može potrajati i do par tjedana. U svakom slučaju realizacija je kraća u odnosu na hipotekarne ili stambene kredite.

Kako se utvrđuje kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se na temelju dostavljene dokumentacije koju Banka nalaže, a to je: zahtjev za kredit, potvrda poslodavca, kopija osobne iskaznice, promet po tekućem računu, zadnje tri platne liste i izjava o kreditnim zaduženjima. Ako se radi o kupnji novog vozila potrebno je još dostaviti ponudu ili predračun od prodavatelja motornog vozila ili od auto kuće, a ako se radi o rabljenom vozilu potrebno je dostaviti kopiju knjižice vozila ili prometne dozvole te uvjerenje o nepostojanju tereta na vozilu koji se kupuje. Sve banka ima svoju propisanu dokumentaciju za utvrđivanje kreditne sposobnosti pa sve zavisi od banke do banke dokumentacija se možemo malo razlikovati. Svaka banka zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju, ako na temelju dostvaljene ne može utvrditi kreditnu sposobnost.

Na temelju dokumentacije koju je klijent dostavio, Banka radi obradu kreditnog zahtjeva.

auto krediti

Koje vrste postoje?

Kredit za kupnju vozila ili auto kredit odobravaju se u kunama i uz valutnu klauzulu euro. Kamatne stope se kreću u rasponu od 4,49% godišnje do 5,99% godišnje bilo da želite fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu s rokom otplate kredita od jedne godine pa sve do dvanaest godina. Banka si za vrijeme otplate kredita zadržava pravo povećati ili smanjiti visinu promjenjivog dijela kamatne stope. Sama kamatna stopa ovisi o različitim aktima kako što su: iznos kredita koji se podiže, valuta kredita, status samog klijenta pa na kraju i o samoj ponudi Banke. Iznos maksimalnog kredita koji se može podići iznosi i do 30.000,00 EUR ili 225.000,00 HRK, ali sve o samoj ponudi banke pa i o tome koje motorno vozilo kupujete.

Koje instrumente osiguranja banka traži?

Tipični instrument osiguranja za auto kredit su izjava o zapljeni i zadužnica za sve sudionike u kreditu koji su ovjereni kod javnog bilježnika, međutim ako se podiže veći iznos kredita, Banka traži i dodatne instrumente osiguranja kao što su: fiducija, zalog na policu životnog osiguranja vinkulirana u korist banke, jamce. kasko policu osigruanja itd. Banka isto tako uzima naknadu za obradu kreditnog zahtjeva koji se kreću od 0,05% do 1% od odobrenog iznosa kredita.

 

Kakva je otplata auto kredita?

Bilo da dižete kredit u eurima ili u kunama, način otplate kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima. Ako se odlučite za kredit u eurima, mjesečni anuitet plaćate u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju liste HNB-a na dan dospijeća kredita.

Neke od banaka nam nude i mogućnost prijevremene otplate kredita bilo da se radi o djelomičnoj otplati kredita ili u cijelosti.

Svaki državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj može podići auto kredit, naravno ako zadovoljava osnovne uvjete i kreditnu sposobnost Banke.

 

Koja je ponuda banka?

Ponuda auto kredita među bankama nije velika, međutim OTP banka, Podravska banka, Agram banka i Karlovačka banka i dalje u svojoj ponudi imaju nenamjenski kredit za kupnju motornog vozila.

Nenamjenski krediti za kupnju vozila OTP banke

OTP banka u svojoj ponudi nudi i nenamjenske kredite za kupnju vozila koji se odobrava u kunama i uz valutnu klauzulu euro s rokom otplate kredita od jedne godine ili maksimalno do sedam godina. OTP banka nudi fiksnu kamatnu stopu od 5,99% za kredite u kunama, a za kredite u eurima kamatna stopa je 4,99%. Kredit se može koristiti za kupnju novog ili rabljenog vozila, međutim morate imati na umu da Banka ima propisano pravilo za kupnju novog ili rabljenog vozila. Što se tiče novog vozila, vozilo može biti proizvedeno u prethodnoj godini, ali pod uvjetom da nije registrirano, a što se tiče rabljenih vozila sve zavisi o samoj starosti vozila. Pa tako vozilo koje je staro dvije godine ima iste uvjete kao novo vozilo, međutim naravno rabljeno vozilo je registrirano, a za sva vozila koja imaju do petnaest godina starosti i rok otplate kredita prelazi 12 godina, obavezno je učešće od 15% te je maksimalan iznos kredita 8.5000,00 HRK. U svakom slučaju bilo da dižete auto kredit za novo ili rabljeno vozilo učešće od 20% je obavezno kao i instrument osigurana fiducija. Gotovina se isplaćuje na račun prodavatelja motornog vozila te imaju obradu kreditnog zahtjeva od 1%.

 

Nenamjenski krediti za kupnju vozila Podravska banke

Nenamjenski kredit za kupnju vozila nudi i Podravska banka bilo da želite kredit u kunama ili uz valutnu klauzulu euro. Sama namjena ne mora biti kupnja samo vozila veći druge motorne mehanizacije kao što su: skuteri, motocikli, plovila itd. Iznos maksimalnog kredita može biti 190.000,00 HRK ili 25.000,00 EUR, ali iznos kredita ovisi i o tome koju motornu mehanizaciju kupujete. Podravska banka nudi fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu u rasponu od 4,99% do 5,49%. Osnovni instrumenti osiguranja koje Podravska bana traži su izjava o zapljeni i zadužnica za sve sudionike u kreditu koji su ovjereni kod javnog bilježnika, međutim Banka si uvijek ostavlja pravo da može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima te imaju obradu kreditnog zahtjeva od 1,0% od odobrenog iznosa kredita. Naknada može iznositi najmanje 200,00 HRK, a najviše 1.500,00 HRK. U bilo kojem trenutku otplate kredita možete zatražiti prijevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade.

 

Nenamjenski krediti za kupnju vozila Agram banke

U svojoj ponudi Agram banka nudi i nenamjenski gotovinski kredit za kupnju motornog vozila i plovila bilo da želite krediti u kunama ili eurima. Fiksna kamatna stopa za kredite u eurima je 4,99% godišnje, a za kredite u kunama 5,49% godišnje, međutim ako ostvarite status klijenta u Agram banci to jest prebacite svoja redovna mjesečna primanja kod njih, kamatne stope će biti još i manje. Maksimalan iznos kredita može biti 30.000,00 EUR ili 225.000,00 HRK s rokom otplate i do dvanaest godina. Dokumentacija za utvđivanje kreditne sposobnosti je standardna, međutim ako ste pomorac, umirovljenik, vlasnik obrt itd., Banka će Vas tražiti drugačiju ili dodatnu dokumentaciju za utvrđivanje kreditne sposobnosti. Obrada kreditnog zahtjeva je 0,5% od odobrenog iznosa kredita, koja maksimalano može iznositi 500,00 HRK .

 

Nenamjenski krediti za kupnju vozila Karlovačke banke

Da bi digli auto kredit u Karlovačkoj banci Vaš minimalna mjesečna primanja moraju biti 2.200,00 HRK. Maksimalan iznos kredita može biti 190.000,00 HRK ili 25.000,00 EUR, međutim sam iznos kredita se prema potrebi može povećati do 10% na iznos predračuna između fizičkih osoba. Ako dižemo kredit u kunama fiksna kamatna stopa je 5,65% godišnje, a ako dižemo kredit u eurima promjenjiva kamatna stopa je od 4,90% do 4,95% godišnje, sve zavisi na koji rok otplate dižemo kredit. Kredit se maksimalno može podići na sedam godina te se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima. Instrumenti osiguranja su klasični, međutim sve zavisi i o samoj visini kredita. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva se naplaćuje 1,00% od odobrenog iznosa kredita, maksimalan iznos može biti 900,00 HRK. Naknada za prijevremenu otpalu kredita se ne naplaćuje.

 

Ostale banke

Velika većina banka u Republici Hrvatskoj nude gotovinske i hipotekarni kredite koji se mogu koristiti za razne potrebe i želje pa tako i u svrhu kupnje motornog vozila, a sve manje imamo banka koje u svojoj ponudi imaju auto kredit, pa se često nameće pitanje da li podignuti auto kredit ili gotovinski kredit.

Svaki državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj može dignuti nenamjenski kredit za kupnju vozila, ako zadovoljava uvjete Banke. Nenamjenski gotovinski krediti mogu se dići s rokom otplate od jedne do dvanaest godina s kamatnim stopama od 4,49% godišnje do 5,99% godišnje, naravno sve zavisi o samaoj ponudi banke.

Preporučujemo da koristite i same kreditne kalkulatore za auto kredite koji se nalaze na stranicama banke, kako bi bili da Vaša financijska situacija, može “izdržati” kredit.

Izvor: moj-bankar.hr