14 tra 2020
Krediti, Analize

Gotovinski krediti u današnje vrijeme su jako popularni te Vam omogućuju najjednostavnije i najbolje rješenje kada Vam je potreban novac u gotovini s kojim raspolažete prema Vašim potrebama i željama.

Što su gotovinski krediti?

Gotovinski krediti spadaju u skupinu nenamjenskih kredita. Zovemo ih još potrošački krediti ili keš krediti te se odobravaju klijentu u svrhu premošćivanja problema s likvidnošću. Kod ovakvih kredita gotovina se isplaćuje na tekući račun klijenta, koji se potom njime koristi prema vlastitim potrebama te nije potrebno navesti svrhu u koju će se potrošiti novac. 

 

Koliko se čeka na odobrenje?

To su krediti koji se odobravaju bez posebne namjene te se mogu dobiti brzo i jednostavno, ali ovise o različitim aktima kao što su kreditna sposobnost klijenta, iznos kredita koji se podiže, ukupna izloženost klijenta, povijest klijenta itd. U pravilu kraća je realizacija od stambenog i hipotekarnog kredita. Tako u slučaju da imate dobar kreditni rejting, isti krediti se mogu odobriti unutar 3 dana, a ako ste imali neurednije razdoblje u svojoj financijskoj povijesti odobrenje može potrajati i do 30 dana.

 

Kako se utvrđuje kreditna sposobnost?

Da bi se utvrdila kreditna sposobnost klijenta banka traži dokumentaciju kao što su: tri zadnje platne liste ili odreska od mirovine, kopija osobne iskaznice, potvrda poslodavca koju ovjerava poslodavac, zahtjev za kredit, promet po tekućem računu.

Ukoliko banka ne može procijeniti kreditnu sposobnost na temelju dostavljene dokumentacije, može zatražiti dodatnu dokumentaciju od klijenta.

 

Koje vrste postoje?

Gotovinski krediti mogu se podići u kunama i uz valutnu klauzulu euro bilo da želite fiksnu, promjenjivu ili kombiniranu kamatnu stopu s rokom dospijeća od jedne do petnaest godina. Kamatne stope za gotovinski kredit kreću se u rasponu od 4,50% do 8,00%, sve zavisi od banke do banke i njihovih ponuda. Ako se odlučite za kunski kredit kamatna stopa će Vam biti nešto viša, ali zato nemate strah od rasta tečaja eura. Kamatne stope kod gotovinskih kredita su nešto više u odnosu na namjenske kredite. Maksimalan iznos odobrenog gotovinskog kredita može bit 40.000,00 EUR ili 300.000,00 HRK. 

 

Koje instrumente osiguranja banka traži?

Banka kao instrument osiguranja u pravilu uzima zadužnicu uz izjavu o suglasnosti za zapljenu primanja koja se ovjerava kod javnog bilježnika skupa sa ugovorom o kreditu. Trošak javnog bilježnika ovisi o visini kredita i o sudioniku u kreditu. Ako se podiže veći iznos kredita banka može tražiti dodatna osiguranja. Banka isto tako može uzeti naknadu za obradu kredita, sve zavisi od banke do banke. 

 

Kakva je otplata gotovinskih zajmova?

Otplata kredita može biti dogovorena u mjesečnim ratama, anuitetima i obrocima.

Zanimljivi su nam i po tome da klijent može zatražiti u bilo kojem trenutku otplate kredita, mogućnost prijevremene otplate (djelomično ili u cijelosti).  Svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj te zadovoljava kreditnu sposobnost banke može podići gotovinski kredit. 

 

Kakva je ponuda banaka?

Iz ponude raznolikih gotovinskih kredita izdvajamo kredit od Karlovačke banke Kaba +, kredit od Sberbank Cashback, kredit od Erste banke Erste kredit za male i velike snove te kredit od Raiffeisen banke posebna ponuda gotovinskog kredita.

 

Gotovinski krediti u Karlovačkoj banci

Nenamjenski kredit Kaba + nudi se u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima. Maksimalna iznos koji možemo podići je 30.000,00 EUR ili 225.000,00 HRK, a minimalan iznos je 2.000,00 EUR ili 15.000,00 HRK. Minimalna plaća koju klijent mora imati da bi dizao ovu vrstu gotovinskog kredita je 2.2000,00 HRK. Zanimljivi su nam po tome što nam nude fiksnu kamatnu stopu to jest nema straha od rasta kamatne stope tijekom cijelog perioda otplate kredita. 

Što znači ako se podiže kunski kredit na 60 mjeseci, kamatna stopa je 4,90% godišnje, a ako dižemo kredit preko 60 mjeseci to jest od 61 - 120 mjeseci kamatna stopa je 5,95% godišnje. Što se tiče podizanja kredita u eurima, tu nam je kamatna stopa na 60 mjeseci 4,50% godišnje, a na period od 61 – 120 mjeseci kamatna stopa je 5,20% godišnje. Nemaju naknadu za obradu kreditnog zahtjeva te se kredit plaća u jednakim mjesečnim anuitetima i ne postoji mogućnost drugog izbora.

 

Gotovinski krediti Sberbank

Cashback nenamjenski kredit je kredit koji možemo dići na rok otplate od pet do deset godina. Maksimalan iznos kredita koji možemo podići je 110.000,00 HRK. Tu nam se nudi fiksna ili promjenjiva kamatna stopa za cijeli period otplate kredita u rasponu od 5,80% do 7,50%  godišnje. Ako ugovorimo s bankom instrument osiguranja otplate kredita, ostvarujemo nižu kamatnu stopu. Da bi ste podigli ovakvu vrstu kredita ne morate prenijeti primanja i biti klijent Sberbanke, kredit može biti isplaćen u banci u kojoj Vi to želite. Jako su nam zanimljivi jer je to jedini kredit koji Vas nagrađuje kao urednog platišu, što znači ako uredno podmirujete obveze po svim Vašim proizvodima u Sberbanci, ostvarujete pravo na povrat od 10% iznosa kredita. Maksimalan iznos koji možete dobiti je 10.000,00 HRK. Nemaju naknadu za obradu kreditnog zahtjeva.

 

Gotovinski krediti Erste banka

Erste kredit za male i velike snove nudi nam razne pogodnosti. Možemo čak dići kredit na tri mjeseca, a maksimalno na 35 mjeseci. Takvu vrstu kredita možemo samo podići u kunama te nema straha od rasta tečaja. Maksimalan iznos koji možemo podići je 75.000,00 HRK. Bez obzira da li ste klijent Erste banke ili niste nude Vam istu fiksnu kamatnu stopu od 4,99% godišnje. Banka kao instrument osiguranja uzima zadužnicu i izjavu suglasnosti o zapljeni primanja, koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Banka si također zadržava pravo zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Otplata kredita može biti u mjesečnim rata, anuitetima i obrocima te nemaju naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Također klijent kod ugovaranja ovakve vrste kredita može ugovoriti i prijevremenu otplatu kredita (djelomično ili u cijelosti) bez naplate naknade.

 

Gotovinski krediti RBA

Raiffeisen banka vam nudi Posebnu ponudu gotovinskog kredita koji se podiže i odobrava u kunama. Podizanjem ovakve vrste kredita nije moguće refinanciranje postojećih obveza, namijenjen je isključivo za nova zaduženja. Minimalan iznos kredita koji se može podići je 15.000,00 HRK, a maksimalan iznos je 300.000,00 HRK na rok otplate od 36 mjeseci do 120 mjeseci. Iznos kredita i rok otplate kredita ovisi o povijesti klijenta te da li želite biti klijent RBA. Što se tiče kamatnih stopa možemo birati između fiksne koja je od 5,63% godišnje ili promjenjive od 5,93% godišnje. RBA nema naknadu za obradu kreditnog zahtjeva.

 

Ostale banke

I ostale vodeće banke nude posebno skrojene gotovinske kredite. Tako OTP banka ima u ponudi Klik kredit, Addiko banka nudi Blic kredit i slično. Koristite portal moj-banka.hr ukoliko želite pronaći najpovoljniji gotovinski kredit i izbjeći lutanje od banke do banke.

 

U ponudi svih banka u Republici Hrvatskoj nude se gotovinski krediti s rokom otplate od jedne do petnaest godina te kamatnim stopama u rasponu od 4,50% do 8,00% godišnje, ovisno o ponudi banke. U svakom slučaju preporučamo da koristite kreditne kalkulatore kako bi se dodatno osigurali da vaša financijska situacija, može “izdržati” kredit. 


 

Što ne spada pod gotovinske kredite?

U posljednje vrijeme, strahovito je porasla popularnost tzv. internet kredita te postoji niz “specijaliziranih portala” koji nude tzv. brze kredite ili pozajmice. Primjeri tih portala  su cash-expert.com,, creditpointone.com , ferratum, brzikredit.com, zajam.hr, brzizajmovi.com, brzikrediti.eu, onlinekredit.com.hr, najbrzikredit.com i slicno. Iznosi koji se nude kod ovakvih brzih kredita su od 500-20.000 kuna, uz rokove dospijeća do 180 dana. Efektivna kamatna stopa kod takvih kredita je neusporediva sa bankovnim kreditima. Slobodno možemo reći da ovakve vrste brzih kredita i zajmova pripadaju skupini lihvarskih kredita, jer im efektivna kamatna stopa često doseže i 800%.  Zato treba biti jako pažljiv i usudili bi se reći, u širokom luku izbjegavati ovakve kredite, jer ponuda kredita koja je nekada bila na rasvjetnim stupovima sada je na internetu pod pojmom brzi krediti ili brze pozajmice

 

Zato Vas pozivamo, da ako vam je potrebna gotovina, kojom ćete slobodno raspolagati, da se obratite stručnjacima sa portala moj-bankar.hr, koji ce vam potpuno i 100% besplatno pružiti savjetodavnu uslugu gdje i kako podići gotovinski kredit. 

Nemojte se osjećati kao u ovoj reklami https://www.youtube.com/watch?v=fp99Z-R3Fz8, uz nasu pomoc proces pronalaska kredita odraditi ćete brzo, efikasno i sigurno ćete podići kredit koji je najpovoljniji za Vas.


 

Izvor: Moj Bankar