Pojam
Promjena računovodstvenog načela

Promjena računovodstvenog načela. Promjena računovodstvenog načela podrazumijeva prijelaz s jednog općeprihvaćenog računovodstvenog načela na drugo, primjerice: a) izmjena osnove vrednovanja zaliha s prosječnog troška na LIFO; b) izmjena metode amortizacije pogona s ubrzane na proporcionalnu ili obrnuto; c) izmjena metode obračunavanja ugovora o izgradnji s obračuna potpuno izvršenog ugovora na metodu postotka dovršenosti. Pažljivo razmatranje treba provesti u svakoj okolnosti kako bismo bili sigurni daje zaista došlo do promjene u načelu. Pod promjenom računovodstvenog načela ne smatra se prihvaćanje novog načela u priznavanju događaja koji su se dogodili po prvi puta ili su prije bili beznačajni. Primjerice, kad se metoda amortizacije, koja je prihvaćena za novonabavljeni pogon, razlikuje od metode ili metoda korištenih za prethodno knjiženu imovinu slične vrste, nije došlo do promjene računovodstvenog načela. Određeni izdaci za oglašavanje koji su prije bili beznačajni te troškovi pretrpljeni u razdoblju mogu postati značajni i prihvatljivi za odgađanje u sljedeće razdoblje te kapitalizirani bez promjene u računovodstvenom načelu. I konačno, ako prethodno primjenjivano računovodstveno načelo nije bilo prihvatljivo, ili ako je bilo neispravno primjenjivano, promjena na općeprihvaćeno računovodstveno načelo smatra se ispravkom pogreške. Prelazak s novčane osnove računovodstvenog praćenja na obračunsku osnovu smatra se također ispravkom pogreške. Ako je društvo oduzelo vrijednost prodaje u otpad pri izračunavanju dvostruke proporcionalne amortizacije na pogon te je kasnije preračunalo amortizaciju bez oduzimanja procijenjene vrijednosti prodaje u otpad, smatra se da je ispravljena pogreška. Općenito se predlaže tri pristupa za izvješćivanje o promjenama u računovodstvenom načelu: a) Unatrag. Na početku razdoblja računa se kumulativni učinak upotrebe nove metode na financijske izvještaje. Tada se provodi retroaktivno usklađenje financijskih izvještaja, prepravljanjem financijskih izvještaja prethodnih godina na osnovi sukladnoj novoprihvaćenom načelu; b) Pristup tekućeg razdoblja. Na početku razdoblja računa se kumulativni učinak upotrebe nove metode na financijske izvještaje. To usklađenje se tada iskazuje u izvještaju o dobiti tekućeg razdoblja kao posebna stavka između 'Izvanrednih stavki' i 'Neto dobiti'; c) Unaprijed. Ne provode se promjene u prethodno iskazanim rezultatima. Početna salda se ne usklađuju te se ne nastoji prerasporediti troškove ili dobiti na prethodne događaje. velika količina blagajničkih zapisa kupuje neposredno od financijske kompanije koja ih izdaje. U oba slučaja zapisi se obično drže do njihova dospijeća, s obzirom daje sekundarno tržište za promet zapisima ograničeno. U nekim slučajevima financijske kompanije prihvaćaju zahtjeve za otkup svojih zapisa, obično uz zaračunatu naknadu za tu uslugu. Komercijalni i blagajnički zapisi dobili su na značaju tijekom godina. Nekad je management ustrajao na tome da financijski direktori ograniče kratkoročna ulaganja tek na državne obveznice. Izvanredni rezultati otplaćivanja i visoke stope povrata na zapise velikih stabilnih kompanija ohrabrile su ulagače na veću aktivnost na tržištu zapisima

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe