25 sij 2022
Krediti

Unatoč tome što nas televizija i reklame uvjeravaju kako se do kredita dolazi u par jednostavnih klikova, u stvarnosti to ipak nije tako lak zadatak . Prije realizacije kredita, bio to stambeni, namjenski ili nenamjenski kredit, banka prije svega mora provjeriti vašu financijsku sliku.

Prije odobrenja kredita i realizacije ugovora o kreditu, banka mora imati uvid u vaše financijsko stanje, provjeriti da li ste u radnom odnosu te da li je taj radni odnos zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme. Drugim riječima, banka prije odobrenja ugovora o kreditu mora imati garanciju da imate mogućnost posuđeni novac i vratiti u iznosu i roku koji je definiran ugovorom.

Karakteristike ugovora o kreditu

Davatelj kredita je uvijek banka dok korisnik kredita može biti svaka pravna ili fizička osoba pod uvjetom da ima državljanstvo zemlje u kojoj predaje zahtjev za kredit. Pri tom banka daje korisniku kredita na raspolaganje dogovoreni iznos na kratkoročno ili dugoročno razdoblje.

Kredit može biti ugovoren za neku namjenu ili bez definirane namjene. Banka kao davatelj kredita može u svakom trenutku otkazati kredit ako se koristi u svrhe koje nisu navedene u ugovoru o kreditu. Korisnik ugovora o kreditu je dužan uplaćivati rate kredita definirane ugovorom.

Od čega se sastoji ugovor o kreditu

Banka se zakonski obavezuje korisniku kredita staviti određeni novčani iznos na raspolaganje. Svaki ugovor o kreditu sastoji se od nekoliko osnovnih komponenti kao što su:

 • Iznos i valuta kredita
 • Uvjeti davanja kredita
 • Uvjeti vračanja kredita

Pod uvjetima davanja kredita smatramo vrijeme u kojem će kredit biti isplaćen i hoće li biti ispaćen odjednom ili u ratama. Svaki ugovor o kreditu sadrži samo osnovna načela, dok se ostali uvjeti određuju prilikom sklapanja ugovora o kreditu.

Obveze banke

Ugovorom o kreditu banka se obavezuje isplatiti ugovorenu svotu novca u ugovorenom roku po unaprijed definiranim uvjetima. Banka stavlja korisniku kredita dogovorenu svotu novca na njegov tekući račun na korištenje. Banka se tada obavezuje da korisniku kredita ponudi i zaštitnu klauzulu za dugoročne kredite. Kod kredita dužih od 10 godina postoji mogućnost promjena kamatnih stopa i promjene vrijednosti novca i iz tog razloga banka se obvezuje pružiti korisniku kredita zaštitnu klauzulu da se zaštiti korisnika od dodatnih troškova.

Obveze korisnika kredita

Pri ugovaranju kredita, korisnik kredita se obvezuje vratiti ugovorenu svotu, zajedno sa kamatama u za to definiram roku. Korisnik kredita se obavezuje vračati dogovorenu svotu novca svaki mjesec, osim ako nije drugačije definirano ugovorom. Korisnik je dužan posuđenu svotu trošiti samo u svrhe koje su definirane ugovorom o kreditu. U slučaju da korisnik ne troši novac namjenski, banka ima mogućnost raskida ugovora o kreditu.

Ako korisnik kredita ne vraća dug u za to ugovorenom zakonskom roku, banka ima pravo raskinuti ugovor o kreditu s korisnikom, te ima mogućnost korištenja zakonskih alata za prisilnu naplatu potraživanja kao što je ovrha.

Vrste kredita

Pri sklapanju ugovora o kreditu, korisnik može odabrati koju vrstu kredita želi. Banke nude namjenske i nenamjenske kredite. Namjenski kredit je vrsta kredita koji se daje za unaprijed ugovorom definiranom svrhom u dogovorenom iznosu, dok se nenamjenski kredit odnosi na vrstu kredita u kojem nije ugovorom strogo definirana svrha kredita te korisnik ima slobodu trošiti taj novac bez određene namjene.

Nenamjenski krediti

Nenamjenski kredit omogućuje korisniku kredita trošenje sredstava bez unaprijed definiranog cilja. Ova vrsta kredita se obično ugovara na kraće vremensko razdoblje. Nenamjenski krediti dijele se na:

 • Okvirni kredit - najčešće korištena vrsta nenamjenskog kredita. U većini slučajeva odnosi se na prekoračenja po tekućem računu, te iznos ovisi stanju računa.
 • Gotovinski kredit - Koristi se u svrhu rješavanja problema s likvidnošću sredstava. Gotovinski kredit se isplaćuje na tekući račun korisnika kredita te mu se daje na raspolaganje.
 • Lombardni kredit- Odobrava se na temelju zaloga realnih vrijednosti kao što su polica osiguranja, stambena štednja i vrijednosni papiri. Zalogom se korisnik kredita obvezuje da će isplatiti svoja dugovanja. U ovom slučaju iznos kredita je manji od vrijednosti zaloga, pa samim time korisnik kredita i dalje ostaje vlasnik zaloga osim u slučaju kada nije više u mogućnosti  vračati svoja dugovanja. U tom slučaju banka postaje vlasnik zaloga.
 • Hipotekarni kredit- Gotovinski kredit za čije ostvarivanje se stavlja nekretnina kao instrument osiguranja. Hipotekarni kredit se koristi u slučajevima gdje korisnik kredita stavlja nekretninu u svom vlasništvu pod hipoteku, kao osiguranje za isplatu dugovanja prema banci.

Namjenski kredit

Namjenski kredit je vrsta kredita koji banke daju za svrhu za koju je kredit namijenjen, po uvjetima koji su definirani  ugovorom o kreditu. Namjenski krediti imaju manje kamatne stope od nenamjenskih kredita. Namjenski kredit dijelimo na :

 • Potrošački kredit - Ugovara se na temelju ispostavljenog predračuna za kupnju određene robe kao što je računalo, bijela tehnika,namještaj i sl.
 • Kredit za kupnju motornih vozila- Odobrava se na temelju ispostavljenog predračuna za kupnju motornog vozila.
 • Studentski kredit- odobrava se u svrhu studiranja u zemlji ili inozemstvu.
 • Stambeni kredit - odobrava se u svrhu kupnje kuće ili stana ili pak adaptacije ili uređenje istih.

O čemu treba voditi računa prije sklapanja ugovora o kreditu

Prije sklapanja ugovora o kreditu potrebno je analizirati sve potencijalne troškove da i se izbjegla neugodna iznenađenja.To uključuje analizu EKS, koji predstavlja stvarni trošak poslovanja. Bitno je naglasiti da EKS uključuje i troškove koji nisu navedeni u ugovoru o kreditu pa se prije sklapanja ugovora o kreditu potrebno konzultirati s osobnim bankarom. On će vam ponuditi najbolja rješenja za vas. Osim EKS, banka je dužna bez dodatnih troškova predočiti korisniku kredita sve dodatne troškove te nacrt ugovora prije samog potpisivanja. Banka je dužna korisniku kredita učiniti dostupnima opće uvjete poslovanja, kamatne stope, zatezne kamate i izvadak iz tarife naknada kojima pobliže objašnjava zatezne kamate, promjenjive kamatne stope, način obračuna kamate te sve važeće provizije i mogućnost njihove promjene.

Izvor: Moj Bankar