Pojam
Dan stupanja na snagu

Dan na koji propis postaje važeće pravo. Primjerice, propisi mogu stupiti na snagu (u cjelini ili djelomično) na dan ili na dane određene u njima samima ili na dan određen u sljedećem zakonu, odluci ili pravilniku.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe