Kamata

Kamata je naknada u novcu za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala.

Vezani pojmovi

 1. Aktivne kamate
 2. Američka burza - AMEX
 3. Anatocizam
 4. Anticipativna kamatna stopa
 5. Anticipativni obračun kamata
 6. Anuitet
 7. Aranžman za izdavanje nota
 8. Arhivirana prijava
 9. Bazni poen
 10. Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice
 11. Cijena novca
 12. Datum plaćanja
 13. Dekurzivni obračun kamata
 14. Depozit
 15. Deregulacija
 16. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 17. Elastična obveznica
 18. Eskontna kamatna stopa
 19. Euribor
 20. Fiksno ukamaćene obveznice
 21. Fond tržišta novca
 22. Glavnica
 23. Hedging
 24. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 25. Imenovana osoba
 26. Interest rate swap (zamjena kamatne stope)
 27. Interna sredstva
 28. Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 29. Kamatna otplata
 30. Kamatni ovratnik (Interest rate collar)
 31. Komercijalni papir
 32. Konsenzus
 33. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 34. Kredit
 35. Kredit dobavljača
 36. Kredit kupcu
 37. Krediti
 38. Kreditni aranžman
 39. Kreditni udio kapitala
 40. Kupnja kroz najam
 41. Kupon
 42. LIBOR
 43. Lihvarstvo
 44. Moratorij
 45. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 46. Negativne kamate
 47. Neto
 48. Neto sadašnja vrijednost
 49. Obveznica bez kupona
 50. Odnos cijene i dobitka
 51. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 52. Ograničenje sniženja kamatne stope
 53. Omjer kamatnog pokrića
 54. Oročeni depozit
 55. Osigurana hipotekarna zadužnica
 56. Osigurani zajam
 57. Osiguranje
 58. Otplata prije roka
 59. Otplata prije roka
 60. Otplatna kvota
 61. Otvoreni zaziv
 62. Platni zastupnik
 63. Plitka obveznica
 64. Plutajuća stopa
 65. Počeknina
 66. Polog
 67. Ponzijeva shema
 68. Posebne rezerve
 69. Postotna stopa na godišnjoj razini
 70. Prepakiranje
 71. Prisilna štednja
 72. Privatni mirovinski fond
 73. Profit
 74. Rangiranje
 75. Realna kamata
 76. Refinanciranje
 77. Registrirana vrijednosnica
 78. Rendita
 79. Renta
 80. Rentna kamatna obveznica
 81. Repo poslovi
 82. Rizik kamatne stope
 83. Složeni kamatni račun
 84. Složeno ukamaćivanje
 85. Srednjoročne blagajničke obveznice
 86. Stopa federalnih fondova
 87. Štedna banka
 88. Štedno i kreditno udruženje
 89. Štednja za stambenu izgradnju
 90. Terminski sporazum o kamatnoj stopi
 91. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita
 92. Zajam

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž