29 stu 2013
Financijske institucije, Krediti

Iskoristi li se sva oslobođena kunska pričuva, porast kredita gospodarstvu bio bi 7,8 milijard

Na izvanrednoj sjednici Savjet HNB -a donio je odluku o smanjenju stope obvezne pričuve sa 13,5 na 12 posto, čime se bankama oslobađa 4,7 milijardi kuna. Pritom 3,9 milijardi kuna čini kunska pričuva i bit će usmjerena u poticanje kreditiranja poduzeća, dok se 800 milijuna kuna odnosi na devizne pričuve, a bankama postaju raspoložive bez ikakvih uvjeta.
Nema ograničenja
Kako pojašnjavaju u HNB-u, oslobođenih 3,9 milijardi kuna banke će morati plasirati u obvezne blagajničke zapise, vrijednosne papire središnje banke putem kojih će ona moći kontrolirati da se sredstva doista plasiraju tvrtkama. Blagajnički zapisi imat će rok dospijeća od tri godine te ne nose nikakvu kamatu, kao ni obvezna pričuva. Na kraju mjeseca HNB će od svake banke otkupljivati blagajničke zapise u iznosu od 50 posto odobrenih plasmana, što znači da će u tom iznosu banka dobiti i gotovi novac.

Pritom u HNB-u napominju da program obuhvaća sva poduzeća, bez obzira na to jesu li u privatnom ili državnom vlasništvu, a nema ograničenja ni po pitanju namjene - krediti mogu biti odobreni za investicije, obrtna sredstva ili nešto treće. Bankama bi trebalo biti u interesu da raspoloživi novac što kraće drže u blagajničkim zapisima, na koje nemaju nikakav prihod, te da ga plasiraju poduzećima uz određenu kamatu. No, hoće li tako i biti, tek će se vidjeti.

HUB: Dobra inicijativa

Banke pozdravljaju posljednju inicijativu HNB-a, rekao je direktor HUB-a Zoran Bohaček. Ako spomenuta sredstva budu jeftinija, rekao je, “bit će niže i kamatne stope za poduzeća”. U HNB-u su svjesni da u ovom trenutku nije lako pokrenuti kreditiranje jer je “apetit za rizik slab, a likvidnost sustava više nego dobra - na računima banaka je oko 5,5 milijardi kuna. Na tržištu novca banke si međusobono posuđuju novac po zanemarivoj kamati, ispod 0,1 posto. Po posljednjim podacima, prosječna kamata na kredite poduzećima je oko 6 posto i u HNB-u očekuju da će se trend smanjenja kamatnih stopa nastaviti.

Ako banke iskoriste sav oslobođeni iznos kunskog dijela pričuve, to bi značilo da je ostvaren ukupni porast kredita gospodarstvu od oko 7,8 milijardi kuna. U tom slučaju HNB je spreman dodatnim mjerama osigurati potrebnu likvidnost bankovnom sustavu.Jeftinija i sredstva za likvidnost

Prateći trend kretanja kamatnih stopa, savjet HNB-a odlučio je smanjiti lombardnu kamatnu stopu sa 6,25 na 5 posto. To znači smanjenje kamata na kredite koje banke plaćaju centralnoj banci kada od nje posuđuju novac za likvidnost.

Izvor: Jutarnji list