RBA > Unutarnje uređenje stana ili kuće > FLEXI stambeni kredit u kunama - adaptacija

BankaRBA
ProizvodFLEXI stambeni kredit u kunama - adaptacija
Opis proizvoda / namjenaFizička osoba (potrošač) - državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji na temelju kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta imaju osobe koje svoja redovna primanja usmjeravaju na tekući/devizni račun u Banci; Status klijenta Banke ostvaruju i ostali klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u Banci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,50 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna (36 mjeseci)
EKS definirana od strane banke3,56 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita100.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita720.000,00 HRK
NapomenaIznos kredita za adaptaciju može biti do 35% procijenjene nove građevinske vrijednosti stana ili 3.600,00 HRK po m2 stana
NapomenaNakon odobrenja kreditnog zahtjeva, Banka i Klijent zaključuju ugovor o kreditu; Klijent je obvezan zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 30 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom se smatra da je odustao od kredita; Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu; Kredit se koristi isplatom gotovine ili prijenosom sredstava kredita na transakcijski račun, sukladno ugovoru o kreditu, pod uvjetom da su Banci dostavljena odnosno u njenu korist provedena sva ugovorena sredstva osiguranja; Isplata kredita vrši se jednokratno
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period60
Maksimalni vremenski period240
NapomenaZa kredite za adaptaciju rok otplate je od 5 do 20 godina
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima ili ratama; Anuiteti ili rate dospijevaju na naplatu posljednjeg dana u mjesecu; Korisnik kredita može izabrati način otplate kredita; Standardna anuitetska otplata – otplata u jednakim mjesečnim anuitetima; Flexi anuitetska otplata – u prvih 5 godina (60 mjeseci) otplate kredita klijent može izabrati visinu Flexi anuiteta koji želi otplaćivati; Minimalan iznos anuiteta utvrđuje se u visini kamate iz prvog anuiteta obračunatog po standardnoj anuitetskoj otplati uvećanoj za 10% glavnice iz tog anuiteta, a maksimalan anuitet ne može biti veći od iznosa anuiteta obračunatog po standardnoj anuitetskoj otplati; Nakon isteka odabranog Flexi roka otplate preostala nedospjela glavnica kredita otplaćuje se u jednakim mjesečnim anuitetima (standardna anuitetska otplata) izračunatim za preostali rok otplate kredita; Minimalan rok otplate kredita za koji se može ugovoriti Flexi otplata je 15 godina; Obročna otplata – otplata u ratama koja se smanjuje s vremenom otplate kredita
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaZbroj godina starosti sudionika u kreditu i roka otplate kredita može biti najviše 65 godina, odnosno 70 godina za kredite osigurane policom životnog osiguranja za slučaj smrti korisnika kredita/sudužnika godina
Instrumenti osiguranjaObavezni instrumenti osiguranja; Založno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist Banke polica osiguranja nekretnine (stan/kuća) od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za sve sudionike; Zadužnica za sve sudionike u kreditu; Ovisno o maksimalnom iznosu kredita, statusu i bonitetu klijenta, odnosno u slučaju da zbroj godina starosti sudionika u kreditu i roka otplate kredita prelazi 65 godina, Banka može zatražiti i policu osiguranja korisnika kredita (ili sudužnika) za slučaj smrti; Za namjenu kupnje stana/obiteljske kuće, izgradnje obiteljske kuće, dovršenja, dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije i refinanciranja stambenog kredita maksimalan iznos kredita koji se može odobriti je do 95% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine (stana/kuće), ovisno o namjeni kredita, bonitetu klijenta, statusu klijenta i ponuđenim instrumentima osiguranja; Za namjenu adaptacije maksimalan iznos kredita koji se može odobriti je do 50% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine (stana/kuće); Osim navedenih instrumenata Banka može za osiguranje kreditnog posla zatražiti i druge instrumente osiguranja.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; Preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i davatelja osiguranja ili založnih dužnika; Posljednja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca); Dokaz o vlasništvu nekretnine; Original izvatka iz zemljišne knjige, odnosno izvatka iz knjige položenih ugovora, ne stariji od 5 dana; Procjena vrijednosti nekretnine
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu