PBZ > Refinanciranje stambenog kredita u drugim bankama > PBZ Energo krediti u kunama -refinanciranje -fiksna kamatna stopa 5 - 7 godina

BankaPBZ
ProizvodPBZ Energo krediti u kunama -refinanciranje -fiksna kamatna stopa 5 - 7 godina
Opis proizvoda / namjenaEnergo stambeni potrošački kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci; Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta; Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu; Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,08 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna (60 mjeseci)
NapomenaPromjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela; Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK; 6M NRS1 za HRK važeći na dan 31.12.2019. godine iznosi 0,31%. ; Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2020
EKS definirana od strane banke3,53 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita150.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita2.300.000,00 HRK
NapomenaIznos kredita za stambenu namjenu može se povećati za do 10% u svrhu povrata troškova za realizaciju kredita; Kredit za namjenu kupnje može se povećati i do 30% u svrhu povrata plaćenih predujmova uz uvjet da iznos kredita (za kupnju i refundaciju predujmova) ne prelazi ukupni iznos kupoprodajne cijene; Ukupni iznos kredita ne smije prelaziti maksimalno dopušteni iznos kredita; Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci, dok kod kredita koji se osiguravaju zalogom na nekretnini iznos dodatno ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine
NapomenaKredit s namjenom poboljšanje energetske učinkovitosti kredit je moguće koristiti bezgotovinski ili gotovinski s time da maksimalni iznos gotovinske isplate ne može biti viši od 70% iznosa kredita odobrenog za prethodno navedene namjene kredita; Izuzev od prethodno navedenoga kod kredita bez hipoteke s namjenom izgradnja, dogradnja, dovršenje, nadogradnja, rekonstrukcija kredit je moguće koristiti bezgotovinski ili gotovinski s time da maksimalni iznos gotovinske isplate ne može biti viši od 60% iznosa kredita odobrenog za prethodno navedene namjene kredita
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period60
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit je moguće otplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta; Otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope; Kredit uz valutnu klauzulu EUR se otplaćuje u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB na dan uplate
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika; Založno pravo na nekretnini prihvatljivoj za Banku; Polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog; Polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita i/ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita; Ili osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita credit protect insurance (CPI); ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% ili 5% od iznosa kredita; Ili jamac
Osnovna potrebna dokumentacijaKopija osobne iskaznice svih sudionika; Ovjeren obrazac potvrda poslodavac ; Zahtjev za kredit ; Izjavu o zaduženjima; Izjava o korištenju osobnih podataka; Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita; Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a koja nije starija od 12 mjeseci; Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci u kojem slučaju procjenu obavljaju PBZ Nekretnine d.o.o. sukladno cjeniku PBZ Nekretnina d.o.o. koji se nalazi na njihovim web stranicama
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu