PBZ > Kupovina nekretnina > PBZ Energo kredit u kunama - kupnja nekretnine - fiksna kamatna stopa 5-7 godina

BankaPBZ
ProizvodPBZ Energo kredit u kunama - kupnja nekretnine - fiksna kamatna stopa 5-7 godina
Opis proizvoda / namjenaEnergo stambeni potrošački kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci; Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta; Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu; Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,08 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna (60 mjeseci)
NapomenaPromjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela; Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK ; 6M NRS1 za HRK važeći na dan 31.12.2019. godine iznosi 0,31%; Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2020
EKS definirana od strane banke3,53 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita150.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita2.300.000,00 HRK
NapomenaIznos kredita za stambenu namjenu može se povećati za do 10% u svrhu povrata troškova za realizaciju kredita; Kredit za namjenu kupnje može se povećati i do 30% u svrhu povrata plaćenih predujmova uz uvjet da iznos kredita (za kupnju i refundaciju predujmova) ne prelazi ukupni iznos kupoprodajne cijene; Ukupni iznos kredita ne smije prelaziti maksimalno dopušteni iznos kredita; Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci, dok kod kredita koji se osiguravaju zalogom na nekretnini iznos dodatno ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine
NapomenaKredit s namjenom kupnje i plaćanje učešća, isplaćuje se bezgotovinski na račun prodavatelja; Ukoliko se kreditom naknadno vraća plaćeno učešće/predujam, kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita;Kredit se isplaćuje nakon ovjere/solemnizacije ugovora o kreditu, nakon što su uručeni svi instrumenti osiguranja vraćanja kredita, te dostavljena dokumentacija za korištenje kredita ovisno o namjeni kredita; Korištenje kredita uz valutnu klauzulu EUR se obavlja po srednjem tečaju HNB na dan isplate
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period60
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit je moguće otplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta; Otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope; Kredit uz valutnu klauzulu EUR se otplaćuje u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB na dan uplate
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika; Založno pravo na nekretnini prihvatljivoj za Banku; Polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog; Polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita i/ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita; Ili osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita credit protect insurance (CPI); ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% ili 5% od iznosa kredita; Ili jamac
Osnovna potrebna dokumentacijaKopija osobne iskaznice svih sudionika; Ovjeren obrazac potvrda poslodavac ; Zahtjev za kredit ; Izjavu o zaduženjima; Izjava o korištenju osobnih podataka; Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita; Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a koja nije starija od 12 mjeseci; Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci u kojem slučaju procjenu obavljaju PBZ Nekretnine d.o.o. sukladno cjeniku PBZ Nekretnina d.o.o. koji se nalazi na njihovim web stranicama
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu