Podravska banka > Gotovinski > Kredit za podmirenje obveza u drugim bankama

BankaPodravska banka
ProizvodKredit za podmirenje obveza u drugim bankama
Opis proizvoda / namjenaZa podmirenje kreditnih obveza u drugim bankama (stambeni, hipotekarni, krediti za refinanciranje, gotovinski krediti, krediti i limiti po karticama, dopuštena prekoračenja i ostalili limiti po tekućim računima, razne obveze po osnovi leasinga i sl.)
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaFizičke osobe, rezidenti, koji imaju kreditne obveze
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,50 % (NRS3 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,60 %
Iznos kredita
Maksimalni iznos kredita2.000.000,00 HRK
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se vraća u jednakim mjesečnim anuitetima u kunama; Anuitet dospijeva na naplatu prvi dan u mjesecu za prethodni mjesec, prema planu otplate kredita.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,50 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva300,00 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaOsnovni instrumenti osiguranja za kredite do 15.000 eura / 115.000 kuna; Javnobilježnički potvrđena izjava o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu, Javnobilježnički potvrđena zadužnica svakog sudionika u kreditu
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit - popunjen i potpisan od tražitelja kredita, sudužnika i jamce; Potvrda o zaposlenju i visini primanja ovjerena od strane poslodavca, za umirovljenike potvrda o visini mirovine; Dokazi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita, sudužnika i jamaca ; Preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i jamaca; Zadnja isplatna lista s originalnom ovjerom poslodavca (potpis i pečat odgovorne osobe poslodavca), odnosno odrezak posljednje mirovine, tražitelja kredita, sudužnika i jamaca; Izvadak iz zemljišnih knjiga, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini; Procjena vrijednosti nekretnine, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini; Polica životnog osiguranja koja se vinkulira u korist Banke i potvrda o otkupnoj vrijednosti police (koju izdaje osiguratelj), ako se kredit odobrava temeljem otkupne vrijednosti police životnog osiguranja; Ostala dokumentacija vezana uz dogovorene instrumente osiguranja; Po potrebi, Banka ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu