Croatia banka > Gotovinski > Nenamjenski krediti u kunama bez statusa klijenta

BankaCroatia banka
ProizvodNenamjenski krediti u kunama bez statusa klijenta
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit u kunama
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaNije potreban status klijenta
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,49 % (NRS2 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke6,82 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita5.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita230.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period180
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.000,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaZa iznos kredita od 75.000,01 do 230.000,00 kuna: 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću ili; Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita ili; Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min 15% odobrenog iznosa kredita ( za kredite do 115.000 kuna polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini minimalno 20% iznosa kredita) ili;Riziko opadajuća polica u visini minimalno 50% iznosa kredita ili; Osiguranje otplate kredita - CPI 1, 2 ili 3; Obvezni instrumenti osiguranja; Za iznos kredita do 75.000,00 kuna; Obvezni instrumenti osiguranja; Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika, zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika, zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
Osnovna potrebna dokumentacijaPotvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke; Zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca; IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu; Banka po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumetaciju
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu