Sberbank > Za turističke djelatnosti > Turistički krediti građanima uz valutnu klauzulu na EUR - klijenti

BankaSberbank
ProizvodTuristički krediti građanima uz valutnu klauzulu na EUR - klijenti
Opis proizvoda / namjenaZa kupnju, izgradnju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju ugostiteljskih objekata ili objekata koji će služiti za obavljanje turističke, odnosno ugostiteljske djelatnosti
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaOtvoren žiro račun u banci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,49 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,20 %
NapomenaEKS je izračunat za kredit sa upisom hipoteke na 15 godina u iznosu od 35.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10 HRK mjesečno, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 267,48 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita5.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
NapomenaMaksimalni iznos određuje se prema kreditnoj sposobnosti sudionika u kreditu, odnosno prema investicijskom planu i troškovniku
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period240
NapomenaDo 10 godina za kredite do 15.000 EUR do 20 godina za kredite preko 15.000 EUR
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaObvezni instrumenti osiguranja: 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu Iznosi do 15.000 EUR; obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu; jedan kreditno sposoban jamac platac ili; polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili; depozit u visini 10% iznosa kredita Iznosi preko 15.000 EUR; obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu; založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita mora iznositi maksimalno 75% vrijednosti nekretnine; polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke; jedan kreditno sposoban jamac platac ili polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana/založena u korist Banke ili depozit u visini 10% iznosa kredita Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo ili prenosi pravo vlasništva mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava). Za sve nekretnine koje se daju u zalog uključujući i nekretnine u novogradnji potrebno je priložiti Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine. Troškove procjene snosi korisnik kredita. Reviziju vrijednosti nekretnine provodi Pronam nekretnine d.o.o
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; obrazac Osnovni podaci za sudužnika i/ili jamca ovjeren od poslodavca; preslika važećih osobnih iskaznica za sve sudionike u kreditu ili druga valjana isprava kojom se dokazuje identitet (putovnica, vozačka dozvola, privremena osobna iskaznica s kopijom stare); potpuna registracija djelatnosti sa svim rješenjima o usklađenosti sa zakonskim propisima za korisnika kredita; fotokopija obrtnice (za obrtnike) odnosno rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje samostalne djelatnosti za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost; obavijest o razvrstavanju od Zavoda za statistiku za korisnika kredita; izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu koja se nudi u zalog i nekretninu koja je predmet kreditiranja (ne stariji od 30 dana); nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava); suglasnost vlasnika ukoliko tražitelj nije vlasnik nekretnine; elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog s fotografijama nekretnine od ovlaštenog sudskog vještaka po izboru klijenta (osim kod kupnje stanova u novogradnji gdje se kao vrijednost nekretnine priznaje vrijednost iz kupoprodajnog ugovora); Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta Županijskog ureda za turizam (ukoliko se u trenutku odobrenja turističkog kredita korisnik ne bavi poslovima vezanim za turizam navedena rješenja mora dostaviti u roku 18 mjeseci od dana plasmana kredita); Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane za turizam, odnosno Odobrenje o pružanju ugostiteljskih usluga izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita. Ostala dokumentacija: predugovor ili ugovor o kupnji (prije korištenja kredita treba dostaviti orignal Ugovora o kupnji ovjerenog kod javnog bilježnika od strane prodavatelja); pravomoćna građevinska dozvola, nacrt, troškovnik radova ne stariji od 60 dana i veći od iznosa odobrenog kredita (kod izgradnje, dovršenja, dogradnje ili rekonstrukcije turističkih objekata)
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu