Sberbank > Za turističke djelatnosti > Turistički krediti građanima uz valutnu klauzulu na EUR - bez statusa klijenta

BankaSberbank
ProizvodTuristički krediti građanima uz valutnu klauzulu na EUR - bez statusa klijenta
Opis proizvoda / namjenaKupnja, izgradnja, dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija* turističkih, ugostiteljskih objekata ili objekata koji će služiti za obavljanje turističke odnosno ugostiteljske djelatnosti i sportskih kapaciteta; uređenje i opremanje turističkih i ugostiteljskih kapaciteta, nabava opreme (sauna, fitnes oprema,namještaj. ostalo) u svrhu obavljanja turističke odnosno ugostiteljske djelatnosti,; refinanciranje kredita istih namjena kod Sberbank d.d. i u drugim bankama
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,99 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,66 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita5.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
NapomenaMaksimalni iznos određuje se prema kreditnoj sposobnosti sudionika u kreditu, odnosno prema investicijskom planu i troškovniku
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period240
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaObvezni instrumenti osiguranja: 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu Iznosi do 15.000 EUR: obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu; jedan kreditno sposoban jamac platac ili polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili depozit u visini 10% iznosa kredita Iznosi preko 15.000 EUR; obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu; založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita mora iznositi maksimalno 75% vrijednosti nekretnine polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke. Jedan kreditno sposoban jamac platac ili polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana/založena u korist Banke ili depozit u visini 10% iznosa kredita Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo ili prenosi pravo vlasništva mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava). Za sve nekretnine koje se daju u zalog uključujući i nekretnine u novogradnji potrebno je priložiti Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine. Troškove procjene snosi korisnik kredita. Reviziju vrijednosti nekretnine provodi Pronam nekretnine d.o.o.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; obrazac Osnovni podaci za sudužnika i/ili jamca ovjeren od poslodavca; preslika važećih osobnih iskaznica za sve sudionike u kreditu ili druga valjana isprava kojom se dokazuje identitet (putovnica, vozačka dozvola, privremena osobna iskaznica s kopijom stare); potpuna registracija djelatnosti sa svim rješenjima o usklađenosti sa zakonskim propisima za korisnika kredita; fotokopija obrtnice (za obrtnike) odnosno rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje samostalne djelatnosti za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost; obavijest o razvrstavanju od Zavoda za statistiku za korisnika kredita; izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu koja se nudi u zalog i nekretninu koja je predmet kreditiranja (ne stariji od 30 dana); nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava); suglasnost vlasnika ukoliko tražitelj nije vlasnik nekretnine; elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog s fotografijama nekretnine od ovlaštenog sudskog vještaka po izboru klijenta (osim kod kupnje stanova u novogradnji gdje se kao vrijednost nekretnine priznaje vrijednost iz kupoprodajnog ugovora); Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta Županijskog ureda za turizam (ukoliko se u trenutku odobrenja turističkog kredita korisnik ne bavi poslovima vezanim za turizam navedena rješenja mora dostaviti u roku 18 mjeseci od dana plasmana kredita); Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane za turizam, odnosno Odobrenje o pružanju ugostiteljskih usluga izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu