Anticipativna kamatna stopa

 

stopa koja se primjenjuje pri anticipativnom načinu obra čuna kamata gdje se kamate obračunavaju unaprijed, na početku svakog razdoblja, od konačne vrijednosti. Ako je dogovoren an-ticipativni način obračuna kamata uz (anti-cipativnu) kamatnu stopu q, onda za po suđenu glavnicu C kamatu u iznosu /„ = C7//100 valja odmah dati, a na kraju razdoblja (na koje se odnosi stopa q) vraća se glavnica C. To jc jednako situaciji kada je posuđena glavnica C • (1 - q/100), a na kraju razdoblja se vraća iznos C.stopa koja se primjenjuje pri anticipativnom načinu obračuna kamata gdje se kamate obračunavaju unaprijed, na početku svakog razdoblja, od konačne vrijednosti. Ako je dogovoren anticipativni način obračuna kamata uz (anticipativnu) kamatnu stopu q, onda za posuđenu glavnicu C kamatu u iznosu /„ = C7//100 valja odmah dati, a na kraju razdoblja (na koje se odnosi stopa q) vraća se glavnica C. To jc jednako situaciji kada je posuđena glavnica C • (1 - q/100), a na kraju razdoblja se vraća iznos C.

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezani pojmovi

 1. Depozit
 2. Kamata
 3. Kredit

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž